ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ως επισκέπτες / χρήστες των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου οφείλετε, πριν από την επίσκεψη ή/και τη χρήση των σελίδων ή/και των υπηρεσιών μας, να διαβάσετε προσεκτικά τους κατωτέρω όρους χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας -εν όλω ή εν μέρει- με τους όρους αυτούς, παρακαλείσθε να απέχετε από τη χρήση των σελιδών ή/και υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Η συνέχιση της χρήσης τους συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή των εν λόγω όρων.

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου των σελίδων, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Τροποποιήσεις των όρων χρήσης των ιστοσελίδων.

Η HELLAS SAT έχει τη διακριτική ευχέρεια, ανάλογα με την κρίση της, να τροποποιεί τους όρους χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και γι' αυτό οφείλετε κάθε φορά που σκοπεύετε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας να ελέγχετε για ενδεχόμενες αλλαγές. Εφόσον δε, εξακολουθείτε τη χρήση, τεκμαίρεται αμάχητα ότι αποδέχεσθε τους τροποποιημένους όρους. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλετε να απέχετε από τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών, σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, συνιστούν αναπόσπαστο μέρος του διαδικτυακού αυτού τόπου και αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρείας HELLAS SAT.  Ως εκ τούτου, προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται δε η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, εν όλω ή εν μέρει, πώληση, μεταβίβαση, διανομή, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αναμετάδοση, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων ή ενσωμάτωση σε άλλη ιστοσελίδα οποιουδήποτε περιεχομένου ή  δεδομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της HELLAS SAT ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων.

Παρέχεται ωστόσο στους χρήστες των σελιδών μας η δυνατότητα της μεμονωμένης αποθήκευσης, στον προσωπικό τους Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, ενός και μόνο αντιγράφου τμημάτων του περιεχομένου, που ειδικώς επιτρέπεται να "φορτωθούν" (download), για προσωπική και μόνο χρήση και οπωσδήποτε όχι για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς βέβαια τούτο να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι μεταβιβάζεται κάποιο από τα προαναφερθέντα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή ότι παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης αυτών. Οποιαδήποτε τροποποίηση των κατά τ' ανωτέρω αναφερθέντων τμημάτων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή χρήση τους για άλλους σκοπούς, πλην της προσωπικής χρήσης, αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας HELLAS SAT.

Τα λοιπά σήματα ή διακριτικοί τίτλοι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που αναφέρονται στις ιστοσελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς, με τρόπο που να μην παρακωλύει τη χρήση του από τρίτους και σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους.

Ως επισκέπτες / χρήστες των σελιδών ή/και των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου, αναλαμβάνετε την ευθύνη αποζημίωσης και αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημίας τυχόν προκληθεί στο διαδικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυό μας, και εν γένει στην HELLAS SAT ή / και τα τρίτα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες μέσω του διαδικτυακού της τόπου ή / και των διανομέων, εκπροσώπων και εν γένει προστηθέντων της, ως αποτέλεσμα της αθέμιτης ή κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης των σελιδών ή/και των σχετικών υπηρεσιών του διαδικτυακού της τόπου από εσάς ή για λογαριασμό σας.

Η HELLAS SAT επιφυλάσσει για την ίδια το δικαίωμα να επιδιώξει όλες τις νόμιμες απαιτήσεις της για παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να εμποδίσει την πρόσβαση από συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Περιορισμός ευθύνης

Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου στο σύνολό παρέχεται "όπως ακριβώς είναι", χωρίς κανενός είδους εγγύηση από την HELLAS SAT, ρητώς εκπεφρασμένη ή με οποιοδήποτε τρόπο συνεπαγόμενη.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ελαφράς αμέλειας, η HELLAS SAT, οι εκπρόσωποι και εν γένει προστηθέντες αυτής δεν ευθύνονται καθ' οιονδήποτε τρόπο για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικώς συνίσταται σωρευτικά ή/και διαζευκτικά σε απώλεια κερδών, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) που προκλήθηκε στο χρήστη από οποιαδήποτε αιτία σχετική με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού της τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής των πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν.

Η HELLAS SAT αποποιείται - στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο - οποιουδήποτε είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης των πληροφοριών ή/και των υπηρεσιών που παρέχει μέσω του διαδικτυακού της τόπου, συμπεριλαμβανομένων και, αλλά όχι μόνο αυτών, των σιωπηρών εγγυήσεων περί της εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Η HELLAS SAT καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ οιουδήποτε σφάλματος ή απαλλαγμένη από ιούς (viruses), ή άλλα παρόμοια επιβλαβή λογισμικά ή στοιχεία, λειτουργία αυτού ή οποιωνδήποτε άλλων ιστοσελίδων ή διακομιστών (servers) μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

Παραπομπές προς άλλους διαδικτυακούς τόπους

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές προς άλλες ιστοσελίδες [μέσω συνδέσμων ("links"), υπερσυνδέσμων ("hyperlinks") ή διαφημιστικών εικονιδίων ("banners")].

Οι παραπομπές αυτές παρέχονται αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται αποδοχή, υιοθέτηση ή έστω και απλή γνώση του περιεχομένου τους από την HELLAS SAT και ως εκ τούτου ουδεμία δημιουργούν ευθύνη της για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια ή ζημιά που τυχόν προκληθεί σε σας από την επίσκεψη / χρήση της ή από οποιαδήποτε παράλειψη ή αδυναμία χρήσης οποιουδήποτε τμήματος αυτής ή καθυστέρηση στην ανανέωση των δεδομένων της.

Η HELLAS SAT δηλώνει ότι δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, την εγκυρότητα του περιεχομένου, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών των κατά παραπομπή ιστοσελίδων. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία κατά την επίσκεψη / χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας προς τους αρμοδίους διαχειριστές ή συντελεστές των αντίστοιχων ιστοσελίδων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι ανωτέρω όροι χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής Επικράτειας. Ως επισκέπτες / χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμφωνείτε ότι για οποιεσδήποτε διαφορές τυχόν προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση από εσάς των σελιδών ή/και υπηρεσιών μας, εφαρμογή θα έχουν οι Ελληνικοί Νόμοι και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Διάφορες Προβλέψεις

Κανένα εκ των υποδειγμάτων συμβάσεως ή/και αιτήσεως που τυχόν εμπεριέχεται στο διαδικτυακό μας τόπο δεν δύναται να υποκαταστήσει ή υπερισχύσει των έγγραφων συμφωνιών μεταξύ της HELLAS SAT και των πελατών της. Ωσαύτως, καμία οποιουδήποτε τύπου πληροφορία ή άλλο στοιχείο του περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου δεν δύναται να υποκαταστήσει την υποχρέωση των πελατών της HELLAS SAT να απευθύνονται απευθείας στα αρμόδια τμήματα αυτής προς ενημέρωση και εξυπηρέτηση ή να προβαίνουν σε τυχόν εκ του νόμου ή εκ των γενικών όρων παροχής υπηρεσιών προβλεπόμενες έγγραφες κοινοποιήσεις.

Τα υποδείγματα συμβάσεων ή/και αιτήσεων που εμπεριέχονται στο διαδικτυακό μας τόπο, καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών, δύναται να αντικαθίστανται ή/και τροποποιούνται ή/και καταργούνται από την HELLAS SAT σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε καμία περίπτωση η υπογραφή ή/και αποστολή των εν λόγω υποδειγμάτων συμβάσεων από υποψηφίους πελάτες προς την HELLAS SAT δεν ισοδυναμεί με υποχρέωση αποδοχής αυτών από την τελευταία.

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο τροποποίηση ή αλλοίωση των ως άνω υποδειγμάτων από τους επισκέπτες / χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο υποκίνηση από αυτούς τρίτων προς υπογραφή τους, με σκοπό τη διεκδίκηση οιουδήποτε είδους ανταλλάγματος από την HELLAS SAT, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συμφωνία με την τελευταία.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι ακόλουθοι όροι περιγράφουν την πολιτική της HELLAS SAT σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, ο διαδικτυακός μας τόπος εμπεριέχει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες, τις οποίες διαχειρίζονται τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ως εκ τούτου η HELLAS SAT δεν ευθύνεται για τις πρακτικές και την πολιτική που αυτοί ακολουθούν σε επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του διαδικτυακού μας τόπου υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (ν.2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει και ν.3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις κανονιστικές διατάξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Αρχής της Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο ή ισχύει έναντι του Ελληνικού Δικαίου.

Σε κάθε περίπτωση, η HELLAS SAT διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό, οφείλετε κάθε φορά που σκοπεύετε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό μας τόπο, να ελέγχετε την παρούσα σελίδα για ενδεχόμενες αλλαγές και σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες ή/και υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου.

Τήρηση Αρχείου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ("Αρχείο")

Σε ορισμένες περιοχές των σελιδών του διαδικτυακού μας τόπου είναι πιθανό να σας ζητηθεί να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να διαγνώσουμε αν έχετε εξουσιοδότηση για την πρόσβασή σας σε συγκεκριμένη πληροφορία ή/και υπηρεσία, ή επίσης να δηλώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στο πρόσωπό σας (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε σχετικά με ζητήματα τεχνικού περιεχομένου, όπως ενδεικτικά η εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας, η ενεργοποίηση των υπηρεσιών αυτών για λογαριασμό σας αλλά και η διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας ή ειδικές προσφορές, που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν. Η συμμετοχή σας στη διαδικασία υποβολής των προσωπικών σας στοιχείων στις περιοχές εκείνες των σελίδων μας, όπου αυτό σάς ζητείται, είναι εντελώς προαιρετική, πλην όμως η επιλογή σας να μη συμμετάσχετε στην εν λόγω διαδικασία ενδέχεται να συνεπάγεται την αδυναμία εγγραφής σας στις υπηρεσίες μας ή ενεργοποιήσεως αυτών για λογαριασμό σας ή ακόμη την αποτυχία πρόσβασής σας ή/και χρήσης από εσάς κάποιας συγκεκριμένης πληροφορίας ή/και υπηρεσίας που τίθεται στη διάθεσή σας μέσω του διαδικτυακού μας τόπου.

Η HELLAS SAT σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν δηλώνετε στις συγκεκριμένες περιοχές των σελίδων του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούνται - στα πλαίσια της ως άνω παραγράφου - αποκλειστικά από την εταιρεία μας ή/και τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της σχετικής συναλλακτικής σχέσης. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται με ασφάλεια και παραμένουν εμπιστευτικά για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος ως χρήστης κάποιας υπηρεσίας της HELLAS SAT και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης με την HELLAS SAT. Τα στοιχεία των χρηστών / επισκεπτών που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε κάποια από τις υπηρεσίες μας, αλλά έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε άλλες δραστηριότητες μέσω διαδικτύου διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου, δύνανται να είναι εταιρείες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης. Οι εν λόγω αποδέκτες των στοιχείων του Αρχείου έχουν δεσμευτεί να κρατήσουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, στα οποία τους δίδεται πρόσβαση, εμπιστευτικά και να μην τα χρησιμοποιήσουν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνον στα πλαίσια του σκοπού της συναλλακτικής σχέσης. Σημειώνεται επίσης ότι στοιχεία του Αρχείου ενδέχεται να κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές ή άλλες διοικητικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήμάτος τους και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Τέλος, ενδέχεται να προκύψει πιθανότητα κατά την οποία θα μας ζητηθεί να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους, για λόγους άλλους, πέραν των ως άνω αναφερομένων, όπως ενδεικτικώς σε περίπτωση κατά την οποία η περιουσία της εταιρείας μας, στην οποία περιλαμβάνεται και το Αρχείο, περιέλθει σε τρίτους, πτώχευση της εταιρείας κλπ. Πέραν της χρήσης αυτής, η HELLAS SAT σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται με κανένα τρόπο να πωληθούν ή εκμισθωθούν σε τρίτους για σκοπούς που αφορούν την προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών τους.

Στα πλαίσια της νομοθεσίας περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα, σας ενημερώνουμε για τα δικαιώματα σας ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως και 13 του ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, μπορείτε οποτεδήποτε το επιθυμείτε να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων, που διατηρούνται στο Αρχείο μας, αποστέλλοντας το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dvbcs@hellas-sat.net. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε τη διόρθωση των στοιχείων σας εκείνων που έχουν εσφαλμένα καταχωρηθεί στο Αρχείο μας, τη μη μεταβίβασή τους, την αλλαγή ή διαγραφή τους.

Ο επισκέπτης / χρήστης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει υπόψη του ότι οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες αποκαλύπτονται οικειοθελώς από τον ίδιο στο Διαδίκτυο  (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικών εντύπων), ενδέχεται να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Επομένως, αν και η HELLAS SAT καταβάλλει τις μέγιστες προσπάθειες να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της, δε μπορεί να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληροφοριών που αποστέλλονται ή διατίθενται με οποιονδήποτε τρόπο ελευθέρα στο Διαδίκτυο από τους χρήστες, οι οποίοι και αναλαμβάνουν τον κίνδυνο αυτό. Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να ενημερώνεστε σχετικώς με τους τρόπους συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και περί των σχετικών δικαιωμάτων σας και να προφυλάσσετε τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Ανώνυμες πληροφορίες

Οι εν λόγω πληροφορίες δεν εξατομικεύουν τον επισκέπτη / χρήστη, αλλά αποσκοπούν στη βελτίωση των παρεχόμενων μέσω του διαδικτυακού μας τόπου πληροφοριών ή/ και υπηρεσιών. Ειδικότερα, ενδέχεται να γνωρίζουμε τον δικτυακό παροχέα (ISP), τον οποίο χρησιμοποιείτε κατά την επίσκεψη / χρήση των σελιδών μας, αλλά δεν γνωρίζουμε κανένα άλλο προσωπικό στοιχείο ώστε να μπορούμε να εξατομικεύσουμε τον επισκέπτη/ χρήστη. Η γνώση του δικτυακού παροχέα χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς τεχνικής υποστήριξης. Ωστόσο, σας ενημερώσουμε ότι η συγκέντρωση των εν λόγω πληροφοριών μπορεί να συνεπάγεται χρήση "cookies" ή "IP addresses", σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Cookies

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής σας στο διαδικτυακό μας τόπο, οι σελίδες στις οποίες πλοηγείστε, μαζί με τα "cookies" (μικρά αρχεία κειμένου) που τυχόν περιέχουν αυτές, εγκαθίστανται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Η HELLAS SAT χρησιμοποιεί τα "cookies" για να αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας, με σκοπό τη διασφάλιση των προνομίων πρόσβασή σας στις σελίδες ή/και υπηρεσίες εκείνες του διαδικτυακού μας τόπου που απαιτούν χρήση κωδικού πρόσβασης. Τα "cookies" δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας, ενώ "ανοίγουν" και "κλείνουν" κατά την είσοδο και έξοδό σας από το διαδικτυακό μας τόπο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των "cookies", να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα "cookie", ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των "cookies".

IP Addresses

Η διεύθυνση που σας παρέχει ο δικτυακός παροχέας σας (IP address), μέσω της οποίας ο υπολογιστής σας αποκτά πρόσβαση στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιείται μόνο για στατιστικούς λόγους και για την επίλυση προβλημάτων σε τεχνικό επίπεδο.

Ειδική σημείωση για ανηλίκους

Παρακαλούνται οι ανήλικοι επισκέπτες / χρήστες να μην δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία στις σελίδες του διαδικτυακού αυτού τόπου, στις οποίες τυχόν τους ζητηθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων, παρά μόνο αν υπάρχει προηγούμενη σχετική ρητή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

Σε κάθε περίπτωση υποβολής / δήλωσης προσωπικών στοιχείων από την κατηγορία αυτή χρηστών (ανήλικοι) στις σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου, τα στοιχεία αυτά θα διαγράφονται, εκτός αν αποδεικνύεται ότι η ως άνω προηγούμενη ρητή συγκατάθεση τους έχει παραχωρηθεί.

Απόρρητο Επικοινωνιών

Η HELLAS SAT δεσμεύεται από την νομοθεσία περί απορρήτου των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου της.