Οδηγίες Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου

Οδηγίες Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου

Οδηγίες Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου

STEP
USER
HELLAS SAT NOC
-1
Για να διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία των αλυσίδων εκπομπής και λήψης είναι απαραίτητο να έχουν γίνει νωρίτερα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι του σταθμού.

Χρησιμοποιήστε ένα αναλυτή φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στο σημείο παρακολούθησης του ενισχυτή και παρατηρείτε το φάσμα εκπομπής του (αναζητήστε για τυχόν ανωφελείς εκπομπές εκτός του αναγκαίου φάσματος,  παράγωγα ενδο-διαμόρφωσης, ή  θερμικό θόρυβο πάνω από το επιτρεπόμενο επίπεδο).
Κάντε μια ακριβή ευθυγράμμιση της κεραίας και της πόλωσης.  Για τη σωστή κατεύθυνση της κεραίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υψηλής ισχύος αδιαμόρφωτο σήμα που εκπέμπεται από τις 39° μοίρες Ανατολικά στην 11,451.5MHz, σε κυκλική πόλωση. 
 
0
Επιβεβαιώστε με έναν αναλυτή φάσματος ότι οι καταχωρημένες συχνότητες είναι ελεύθερες από οποιαδήποτε άλλη χρήση ή παρεμβολή.
Ελέγξτε μέσω του συστήματος επίβλεψης φερόντων (MONICS) ότι οι καταχωρημένες συχνότητες είναι ελεύθερες από οποιαδήποτε άλλη χρήση ή παρεμβολή.
1
Επικοινωνήστε με Hellas SAT  NOC για έγκριση πριν την έναρξη των δοκιμών στο δορυφόρο. Επιβεβαιώστε με το χρήστη, τις παραμέτρους του φέροντος σήματος (Αριθμό Κράτησης, Χρόνο Ενεργοποίησης, Κεντρική Συχνότητα, Πόλωση, Εύρος Ζώνης) σύμφωνα με τα στοιχεία ενεργοποίησης της Hellas SAT.
2
Υπό την καθοδήγηση του Hellas SAT NOC ενεργοποιήστε την εκπομπή αδιαμόρφωτου σήματος, μόλις 20dB πάνω από τη στάθμη θορύβου του αναμεταδότη. Μετρήστε την κεντρική συχνότητα και πόλωση του φέροντος.
3 Διαμορφώστε το σήμα και υπό την καθοδήγηση του Hellas SAT NOC ρυθμίστε μέχρι να επιτευχθεί η ονομαστική τιμή λήψης του σήματος σε ενεργό ακτινοβολούμενη ισχύ EIRP και στάθμης σήματος C/N. Μετρήστε το εύρος ζώνης που καταλαμβάνει,  την ονομαστική τιμή λήψης του σήματος σε ενεργό ακτινοβολούμενη ισχύ EIRP, τη στάθμη σήματος C/N και Eb/No.
4 Μπορεί να ζητηθεί από το Hellas SAT NOC να προχωρήστε σε αύξηση/μείωση της εκπεμπόμενης ισχύος μερικά decibel ή ακόμα και στιγμιαία απενεργοποίηση του σήματος.
Με τη βοήθεια  του αναλυτή φάσματος, ο χρήστης μπορεί να κληθεί να παρουσιάσει εικόνα της κατάστασης σήματος  στην έξοδο του ενισχυτή του. 
 Ελέγξτε όλο το φάσμα του αναμεταδότη για τυχόν μεταβολές της στάθμης θορύβου ή ανωφελείς εκπομπές σε μία ή περισσότερες συχνότητες εκτός του αναγκαίου φάσματος. 
5 Ο χρήστης μπορεί να μετρήσει το λαμβανόμενο C/N ή Eb/Νο  και να ελέγξει την απόδοσή τους. ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ψηφιακών σημάτων DVB και SCPC συνιστάται να γίνεται έλεγχος για το περιθώριο λήψης του σήματος στο σύστημα.
Βοηθήστε το χρήστη παρέχοντας μετρήσεις EIRP, C/N και Eb/No  για διάφορα επίπεδα στάθμης του σήματος.
6 Πρόσθετες δοκιμές είναι προαιρετικές και μπορούν να πραγματοποιηθούν από το χρήστη για να επιβεβαιώσει την ικανοποιητική απόδοση λειτουργίας.
Βοηθήστε το χρήστη με τις πρόσθετες δοκιμές.